Gemeenteraad verlegt koers energietransitie

Gemeenteraad verlegt koers energietransitie

TegenGas Merenwijk is positief over de koerswending die de gemeenteraad bij de energietransitie heeft ingezet. Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht. Zo zal het tot nu gevoerde beleid worden herijkt en wordt een scenario uitgewerkt zonder de veel bekritiseerde pijpleiding uit Rotterdam. Daarnaast is met het handhaven van het gasleidingennetwerk de keuzevrijheid van bewoners gegarandeerd. Er is evenwel nog veel werk aan de winkel voordat er een voldoende basis is voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.

Duidelijk is dat de argumenten in onze petitie effect hebben gehad. TegenGas beseft wel dat inzet en actie nodig blijft om de nieuwe koers vast te houden. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders zal de aangebrachte veranderingen duidelijk moeten verankeren. Wij verwachten dat in de aanvullende rapporten de berekeningen zorgvuldig worden opgezet en uitgevoerd, zodat de scenario’s betrouwbaar kunnen worden vergeleken.

Nieuwe feiten en veranderde inzichten noodzaken tot het herijken van eerdere beleidskeuzes, aldus D’66 en de VVD. Deze wijziging krijgt van nagenoeg de hele raad steun. Wethouder Spijker heeft nog een poging gedaan dit te verhinderen, maar die is mislukt. Alle leden van de raad scharen zich achter het CDA voorstel een scenario te laten uitwerken waarin de bekritiseerde WarmtelinQ+ niet is opgenomen. Een welkome koerswijziging.

Keuzevrijheid is voor bewoners cruciaal. Een voorstel van CDA, VVD en de fractie Terlouw is aangenomen om het gasleidingennetwerk niet te verwijderen. Dat maakt het mogelijk met o.m. hybride warmtepompen het aardgasgebruik fors te verminderen. Tegelijkertijd blijft het unieke leidingennet beschikbaar voor alternatieven, zoals waterstof. Bewoners worden gelukkig niet meer opgezadeld met een van bovenaf opgelegd commercieel warmtenet van een monopolist. Daar zit je decennia lang aan vast. De herstelde keuzevrijheid van bewoners zal naar onze mening het draagvlak voor de energietransitie aanzienlijk vergroten. Bovendien ontstaat er veel meer ruimte voor innovatie. De PvdA is overigens nog één van de weinige partijen die commerciële warmtenetten belangrijker vindt dan keuzevrijheid.

De raad heeft ingestemd met een voorstel van GroenLinks in één (proef)wijk meerdere scenario’s uit te werken en een bewonersinitiatief mee te nemen. Daarbij kan de keuze vallen op een laag temperatuur netwerk. Dit zal dan vergaande gevolgen hebben voor de noodzakelijke aanpassingen van woningen. Voor ons is vrijwillige deelname cruciaal, want dan blijft keuzevrijheid in stand. TegenGas heeft eerder duidelijk aangegeven dat de Merenwijk geen kansrijke wijk is om met wijkuitvoeringsplannen te beginnen. Datzelfde geldt voor de keuze van één wijk voor proefprojecten. In andere wijken is misschien wel draagvlak, zeker als voorstellen zijn voorbereid. We denken daarbij aan het Houtkwartier en het Waardeiland.

Ambitie is nodig, maar de realiteit mag niet uit het oog worden verloren. Voor elke bewoner, voor elk raadslid en voor elk collegelid geldt dat er op dit moment een groot tekort is aan niet-fossiele energie. Niemand heeft een toverstok om daar op korte termijn verandering in aan te brengen. Het is wel mogelijk alle ruimte te geven aan besparingen en innovaties zodat op wat langere termijn meer fossiele energie kan worden ingewisseld voor niet-fossiele energiebronnen.

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *