Wat is het effect van het gemeentebeleid Leiden op de plaatselijke CO2 uitstoot?

Wat is het effect van het gemeentebeleid Leiden op de plaatselijke CO2 uitstoot?

In de Klimaatwet is afgesproken dat Nederland zich inspant om in 2030 de uitstoot van CO2 te reduceren met 49% en in 2050 met 95%. In het Coalitieakkoord 2021-2025 wordt deze doelstelling voor 2030 aangescherpt tot tenminste 55% CO2-reductie. Om dit doel ook zeker te halen, richt het kabinet het beleid op 60% in 2030.

Leiden sluit aan op de doelstelling om in 2050 (vrijwel) klimaatneutraal te zijn, maar heeft geen doelstelling voor 2030. Om de CO2 emissies voor heel Leiden in kaart te brengen heeft de gemeente aan CE Delft gevraagd om de uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving 2020-2023 tussentijds te evalueren. CE Delft is een onafhankelijk adviesbureau o.a. op het gebied van klimaatbeleid. Het rapport werd begin dit jaar opgeleverd. De belangrijkste resultaten uit dit rapport (hier te downloaden) worden hieronder samengevat.

Wat levert het gemeentebeleid op?

Ook zonder gemeentelijk beleid zal de uitstoot van broeikasgassen in Leiden afnemen. Dit is het gevolg van nationale trends en beleidsmaatregelen (subsidies en nieuwe wetgeving) van de rijksoverheid. Zo wordt door wind- en zon-geleverde energie de elektriciteitsmix steeds duurzamer. Voorwaarde is wel dat deze beleidsmaatregelen in Leiden actief gehandhaafd worden. Volgens dit rapport zal die zogenaamde autonome ontwikkeling in 2030 leiden tot een 43% reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van het jaar 1990.

Het effect van het gemeentebeleid is minder groot dan de autonome ontwikkeling. De belangrijkste maatregelen in het uitvoeringsplan hebben betrekking op energiebesparing (isolatie), wijk- en buurtaanpakken (warmtenetten), en energiebronnen (restwarmte, zonnepanelen). De aanpak om wijken en buurten aardgasvrij te maken levert verreweg de grootste bijdrage aan de reductie van CO2 uitstoot.

Emissieprognose gebouwde omgeving Leiden in 2030.

Bron: Leidse energietransitie gebouwde omgeving

Op basis van de acties uit de uitvoeringsagenda Gebouwde Omgeving Leiden zal een reductie van ca. 21 kton CO2 worden bereikt, aanvullend op de autonome effecten. In 2030 ligt de uitstoot binnen de gebouwde omgeving daarmee 50% lager dan in 1990.

Het energieverbruik in Leiden zal volgens het rapport niet significant dalen vanwege de verwachte toename van het aantal inwoners met ca. 13.000, en de nieuwbouw van 8.000 tot 10.000 woningen in de periode tot 2030.

Leiden scoort overigens ver beneden het landelijk gemiddelde wat betreft de opwekking van zonnestroom (606 vs 2368 MJ/inwoner in 2021). In 2030 moeten er 265.000 zonnepanelen zijn geïnstalleerd op Leidse daken volgens de Routekaart Klimaatneutraal, 5 keer zoveel als in 2021. Dat komt neer op 18.000 zonnepanelen per jaar. In 2030 leveren deze zonnepanelen ongeveer 7% van het totale elektriciteitsverbruik (diensten en huishoudens).

Routekaart Leiden Klimaatneutraal, bron:  Routekaart Klimaatneutraal

Tot zover dit eerste blog. In een volgend blog ga ik nog wat verder in op dit rapport, omdat er interessante details zijn te vinden in de bijlage (Onderbouwing berekeningen evaluatie Uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving) en in de technische vragen in de gemeenteraad met betrekking tot dit rapport.

TJA

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *